Bochemie kupuje znaèku BIOLIT

18. Květen 2011

Bochemie kupuje znaèku BIOLIT

PRAHA, 18. kvìtna 2011 – Skupina Bochemie, jeden z nejvýznamnìjších støedoevropských výrobcù prostøedkù péèe o domácnost, dnes oznámila strategickou akvizici 100% podílu v akciové spoleènosti Lybar. Bochemie tak získává do svého portfolia vedle tradièní znaèky SAVO znaèku BIOLIT. Ta je lídrem èeského a slovenského trhu v produktové kategorii insekticidù.

Strategií Bochemie je expandovat v oblasti znaèkových prostøedkù péèe o domácnost v regionu støední a jihovýchodní Evropy, a to jak cestou organického rùstu vlastních znaèek tak prostøednictvím vybraných strategických akvizic. Po koupi maïarské spoleènosti EVM v roce 2008 je akvizice Lybaru dalším významným milníkem pøi naplòování této strategie.

Lybar je se znaèkou BIOLIT lídrem trhu v kategorii insekticidù jak v Èeské republice tak i na Slovensku s tržními podíly pøesahujícími 40%. Souèasnì se jedná o druhou nejsilnìjší insekticidní znaèku v celém regionu støední a jihovýchodní Evropy.
„V našem regionu existuje jen velmi málo tradièních domácích znaèek, které jsou v konkurenci nadnárodních spoleèností schopny rùst a udržovat si tak významný tržní podíl ve svých kategoriích, jako je tomu v pøípadì znaèek SAVO a BIOLIT. Tyto znaèky se navíc výbornì doplòují z hlediska marketingových charakteristik. Proto jsem velmi potìšen, že se nám BIOLIT podaøilo získat do našeho portfolia,“ komentoval akvizici generální øeditel skupiny Bochemie Francois Vleugels.

Miroslav Labaniè, jeden ze tøí prodávajících akcionáøù Lybaru a jeho generální øeditel, je pøesvìdèen, že zájem Lybaru a jeho znaèek na dalším rùstu mùže být nejlépe zabezpeèen strategickým vlastníkem: „Vyhledání strategického partnera bylo jedním z øešení, o kterých jsme pøemýšleli. Bochemie prezentovala zámìr, který nás zaujal a následnì došlo k dohodì,“ uvedl Labaniè.
Podrobnosti transakce nebyly stranami zveøejnìny.

O skupinì Bochemie
Skupina Bochemie je jedním z nejvýznamnìjších výrobcù a dodavatelù znaèkových prostøedkù péèe o domácnost ve støední Evropì. Její klíèovou znaèkou je tradièní SAVO, které má silnou tržní pozici pøedevším v Èeské republice a na Slovensku a ve vybraných segmentech trhu dosahuje až 80% tržního podílu, a znaèka ULTRA v Maïarsku.

Skupina je rovnìž globálním dodavatelem chemických specialit s vysokou pøidanou hodnotou, vèetnì dezinfekce, fungicidních pøípravkù na ochranu døeva, prostøedkù pro povrchovou úpravu kovù a akumulátorových hmot.

Mateøská akciová spoleènost skupiny Bochemie sídlí v Bohumínì v Èeské republice, kde zamìstnává více než 450 lidí. Skupina dále zahrnuje maïarského výrobce prostøedkù péèe o domácnost EVM,
polského výrobce pigmentù Permedia, èeskou inženýringovou spoleènost Ekomor a obchodní poboèky Bochemie na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Bulharsku a v Rusku. Celkem ve skupinì Bochemie pracuje témìø 800 osob.

Skupina je vlastnìna spoleènostmi soukromého kapitálu Benson Oak Capital a Arx Equity Partners.

O Lybaru
Stávající akciová spoleènost Lybar vznikla v roce 2010 odštìpením marketingových a prodejních aktivit a vlastnictví ochranných známek od pùvodní akciové spoleènosti Lybar, dnes pøejmenované na Czech Aerosol a.s., která je významným výrobcem aerosolových pøípravkù ve støední Evropì.

Produktové portfolio Lybaru obsahuje kromì tradièních výrobkù vlasové kosmetiky pod znaèkou Lybar pøedevším insekticidní a repelentní pøípravky pro spotøebitelský trh pod znaèkami Biolit a Diffusil, autokosmetiku znaèky Coyote a dále rovnìž produkty bytové chemie pod znaèkami Citresin a Lynn a tìlovou kosmetiku Crosser.

Spoleènost dohromady se svojí 100% slovenskou dceøinnou spoleèností zamìstnává 35 osob.

Kontakty:
Bochemie, a.s.
Francois Vleugels, generální øeditel
Tel: +420 596 091 320
Email: francois.vleugels@bochemie.cz

Jaroslav Sopuch, øeditel pro strategický rozvoj
Tel: +420 603 555 089
Email: jaroslav.sopuch@bochemie.cz

Lybar, a.s.
Miroslav Labaniè, generální øeditel
Tel: +420 724 224 342
Email: labanic@lybar.cz